“You get a shot! And you get a shot! And you get a shot! Thanks, President Joe-prah!” 

— JIMMY KIMMEL